Vedtægter

Vedtægter for Sønderborg Gardens Støttekreds.

§ 1 Navn og hjemsted.
Foreningens navn er:

SØNDERBORG GARDENS STØTTEKREDS Stiftet den 20. februar 1984.

Hjemsted: Sønderborg Kommune Foreningens CVR nr. 32 61 13 62.

§ 2 Formål

Foreningens formål er ved afholdelse af loppemarked og andre aktiviteter, at yde støtte til Sønderborg Garden.

§ 3 Optagelse

Alle med interesse i Sønderborg Garden kan optages som medlemmer i støttekredsen og kan vælges i dennes bestyrelse.

§ 4 Bestyrelsen

Støttekredsen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående af en formand, en kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted.
Valgbar er alle medlemmer af Støttekredsen.

Det skal tilstræbes, at mindst 4 personer i bestyrelsen har børn, der spiller i Sønderborg Garden.

Bestyrelsen konstituerer sig med sekretær og 4 bestyrelsesmedlemmer.

§ 5 Kontingent

Støttekredsens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet dækker perioden 1/4 – 31/3.

§ 6 Hæftelse

Støttekredsens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af støttekredsen indgåede forpligtelser, for hvilke alene Støttekredsen hæfter med dens respektive formue.

Støttekredsens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for Støttekredsen ud over kontingentforpligtelsen. Støttekredsens medlemmer har ikke krav på nogen del af støttekredsens formue eller udbytte af nogen art.

§ 7 Generalforsamling

Støttekredsens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned og indvarsles senest 14 dage forinden ved annoncering i Musikken og/eller ved annoncering i et af de lokale ugeblade med angivelse af dagsorden. Såfremt bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer skal disse fremgår af dagsordenen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte stemmeberettigede medlemmer.

Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal, dog kræves til ændring af vedtægter, at mindst 1/3 af foreningens medlemmer er til stede og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringerne.

Såfremt 1/3 af medlemmerne ikke er til stede, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor de fremmødte medlemmer med 2/3 stemmeflertal kan vedtage vedtægtsændringerne.

Stemmeafgivelse skal ske skriftlig, når blot én af de stemmeberettigede forlanger det.

§ 8 Dagsorden
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til orientering.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt vedtagelse af overskudsdeling, til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af: Formand – Kasserer. 5 bestyrelsesmedlemmer.
2 bestyrelsessuppleanter

2 revisorer

1 revisorsuppleant

7. Eventuelt.

Bestyrelses- og revisorsuppleanter vælges for 1 år ad gangen. Revisorer vælges for 2 år ad gangen. Revisorerne afgår på skift med hver 1 hvert år.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af Støttekredsens medlemmer stiller krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles med brev direkte til medlemmerne samt eventuel anden annoncering, jf. § 7.

§ 10 Tegningsregler

Støttekredsen tegnes ved underskrift af formanden og kassereren.

Ved optagelse af lån dog af den samlede bestyrelse.

§ 11 Forretningsorden
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 12 Regnskabsår
Støttekredsens regnskab følger kalenderåret.

§ 13 Opløsning

Beslutningen om Støttekredsens opløsning skal fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling med dette emne som eneste punkt på dagsordenen, og der kræves mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte. Støttekredsens eventuelle aktiver overgår i givet fald til SØNDERBORG GARDEN.

En eventuel beslutning om ophævelse af Støttekredsen skal godkendes på en efterfølgende ordinær generalforsamling.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 20. februar 1984. Ændringer foretaget og godkendt den 22. februar 2000.